Koolist

Koolist

1963- 1993 a töötasid eesti õppekeelega klassid vene kooli juures. Aastatel 1963-1976, Sillamäe II kooli juures. 1976-1993, Sillamäe IV keskkooli juures. 1993 a avati eesti õppekeelega kool, lasteaia hoones. Õpilasi oli esimesel kooliaastal 30. 1994 aastal avati koolihoone kõrval eesti lasteaed. Sellest ajast peale hakkas suurenema kooli tulevate õpilaste arv. Koolis õpib palju lapsi vene peredest. Õppetöö koolis toimub vastavalt kooli õppekavale, mis on koostatud riikliku õppekava alusel. Alates kolmandast klassist hakkavad õpilased õppima inglise keelt, kuuendast klassist vene keelt. Alates neljandast klassist on õpilastel arvutitunnid. Koolis on välja kujunenud traditsioonilised üritused. Koos vanematega peame emade- ja isadepäeva ning jõuluõhtut. Jüripäeva teatejooksul osalevad õpilased, õpetajad ja lastevanemad.

Kooli vilistlased:
2012 

Missioon

Sillamäe Eesti Põhikooli missiooniks on olla avatud, kaasaaegne ning usaldusväärne koostööpartner, kus iga laps tunneb end turvaliselt. Kujundada koolis õppekeskkond, mis soodustab õpilaste mitmekülgset ja võimetekohast arengut, võimaldab igal õpilasel kujuneda haritud inimeseks, kes tuleb toime edasiste õpingute ja praktilise eluga. Koolis on tähtis - õpilaste ja õpetajate koostöö hea hariduse andmisel ja omandamisel

Visioon

Sillamäe Eesti Põhikooli visioon – kujuneda kooliks, kus on isiksust arendav, spordi- ja terviseedendusele orienteeritud, koostööd soosiv ja turvaline õpikeskkond.

Põhiväärtused

 • Usaldusväärsus
  Täidame alati oma lubadused ja peame kinni kokkulepetest. Oleme oma ala professionaalid ja tagame turvalise õpikeskkonna. Oleme ausad ja õiglased oma käitumises, hoiakutes ja seisukohtades.
 • Inimestevahelised suhted
  Vastastikune usaldus, tolerantsus ja sõbralikkus. Läheneme kõigile individuaalselt, vaatleme iga probleemi eraldi. Oleme paindlikud oma partnerite suhtes, kuid samas nõudlikud iseenda suhtes. Väärtustame inimestevahelist suhtlemist ja avatud infovahetust. ning koostööd. Meile on tähtis iga õpilane, õpetaja ja lapsevanem
 • Innovaatilisus
  Oleme aktiivsed uute ideede genereerimisel ja elluviimisel, reageerime paindlikult muutustele.
 • Turvalisus ja eluterve õpikeskkond
  Kujundame eluterveid väärtushinnanguid läbi õppeprotsessi ja tegevuse.
 • Õppimine ja arengutahe
  Me pingutame iga päev selle nimel, et õppimine oleks rõõm. Teame, et kõige parem õpetaja õpib ja areneb ise pidevalt.